ความคิดสร้างปัญหาที่รุมล้อม Krishnamurtiบริจาค | ข่าว | คำคมรายเดือน | รับe-newsฟรี
En
รับสมัครงาน

เครือข่ายงาน K

คลิกที่จุดสีแดงบนแผนที่ด้านล่าง เพื่อดูรายชื่อห้องสมุดในภูมิภาคนั้นๆ ที่มีหนังสือของกฤษณมูรติห้องสมุดภาคเหนือ

เชียงใหม่ • ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม(มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน), มช.239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่50200

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช.,239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 • กองทุนชุมชนรักป่าและการพัฒนาภาคเหนือ 77/1หมู่5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 • สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (มช.)239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 • มูลนิธรรมนาท 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 • ธรรมสถาน (เชียงใหม่) 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 • วัดคีรีบรรพต (เชียงใหม่) หมู่ 3 ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง
  จ.เชียงใหม่ 50200

 • Midnight College 430/2 Moo. 7 Chiang Mai-Ood, T. Mae Hea, A. Muang, Chiang Mai 50100

 • หอสมุดรัชมังคลาภิเษก ถ.บุญเรืองฤทธ์อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 • Wiang-Ping Council 185/3 Huo Lay Rd., T. Hayya, A.Muang, Chiang Mai 50110

เชียงราย • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงราย ถ. สิงหไคล อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

 • The Hill Area & Community Development Foundation 129/1 Moo. 4Pangew Rd., Soi 4 T. Ropwiang, A. Muang, Chaing Rai 57000

กำแพงเพชร • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ถ.เทศา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

ลำปาง • วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปาง ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

 • กองหอสมุด : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 หมู่ 9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100

ลำพูน • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำพูน ถนนอิทรยงยุทธ ต.เวียงยง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

 • The Dhamma Park Gallery 109/2 Bahn Pasang Noi, Moo 1, T. Bahn Pan, A. Muang, Lumphun 51000

แม่ฮ่องสอน • Jongkhlang-Jongkam Temple T. Jongkam, A. Muang, Mae Hong Sorn 58000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถ.ขุนลุมประพาส อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000

นครสวรรค์ • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 58000

 • วัดนครสวรรค์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

น่าน • มูลนิธิฮักเมืองน่าน วัดอรัญวัด 96 ซ.อรัญวัด ถ.สุมนธาวราธ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่าน ถ.มหาพรหม อ.เมือง จ.น่าน

 • Phatad-Changkham Temple T. Nai Wing, A. Muang, Nan 55000

พะเยา • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ถ.ซุปเปอร์ ไฮเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา 56000
 • วัดพระธาตุ-ช้างคราม ต.ในวิง อ.เมือง จ.พะเยา

เพชรบูรณ์ • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
 

พิจิตร • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

พิษณุโลก • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลก ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

แพร่ • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ ถ.คุ้มเดิม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
 

ราชบุรี • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี ถ.เพชรเกษม อ.โพธาราม อ.เมือง จ.ราชบุรี 70120

สมุทรปราการ • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ถ.ศรีสมุทร อ.เมือง จ.สมุทรปรการ 10270

สมุทรสาคร • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร ถ.ธนบุรี-ปากท่อ ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

สมุทรสงคราม • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม 510 ถ.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทราสงคราม 75000

สระบุรี • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรี 238 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

สิงห์บุรี • In Buri National Library Branch 109, Moo 1, T. Inburi, A. Inburi, Singburi 16110

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี ถ.สิงห์บุรี-อ่างทอง อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000

สุโขทัย • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัย ถ.นิกรเกษม อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

 

สุพรรณบุรี • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ถ.อ่างซอยฟ้า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

ตาก • วัดมณีบรรพตวรวิหาร ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตาก ถ.พหลโยธิน 420 อ.เมือง จ.ตาก 63000

อุท้ยธานี • วัดมณีสถิตย์พิธาราม ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานี ถ.ศรีอุทัย อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000

อุตรดิตต์ • หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตต์ ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตต์ 53000

ห้องสมุดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อำนาจเจริญ • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ถ.อำนาจอนุสรณ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 3700

บุรีรัมย์ • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ถ. สุนทรเทพ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ถ. สุนทรเทพ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

 • Prakhon Chai National Library Branch Chokchai-Dedudom Rd, T. Prakhonchai, A. Prakhon Chai, Buri Ram 31140

ชัยภูมิ • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ ถ. สุนทรเทพ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

กาฬสินธุ์ • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ถ. อรรถเปศล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

ขอนแก่น • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่น ถ.รถไฟ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

 • ห้องสมุดและศูนย์เรียนรู้ ม.ขอนแก่น 123 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

 • วัดโมกขวราราม ต.บ้านเพชร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เลย • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถ.เลยเชียงคาน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เลย 42000
 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลย ถ. พิพัฒน์มงคล อ.เมือง จ.เลย 42000

มหาสารคาม • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถ.ศรีสวัสดิ์ดำเนิน ต.ตลาด อ.เมือง มหาสารคาม 44000

มุกดาหาร • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหาร ถ.พิทักษ์พนมเขต อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

นครพนม • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนม ถ.ราชทัณฑ์ อ.เมือง จ.นครพนม 48000

 • ห้องสมุดแห่งชาติสิริกิตติ์ ถ.อภิบัญชา อ.เมือง นครพนม 48000

นครราชสีมา • King Rama IX National Library Branch Ratchadamnern Rd., T. Naimuang, A. Muang Nakhorn Ratchasima 30000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมา ถ.สืบศิริ ต. หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง นครราชสีมา 30000

หนองบัวลำภู • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู ถ.วิไสยอุดรกิจ อ.เมือง หนองบัวลำภู 39000

หนองคาย • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

ร้อยเอ็ด • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.เทวาภิบาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
อุบลราชธานี

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

สกลนคร • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนคร ถ.มรรคาลัย อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ถ.นิตโย ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง สกลนคร 47000

ศรีสะเกษ • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ถ.วันลูกเสือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

สุรินทร์ • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์ หน้าค่ายทหาร ถ. สุรินทร์-ปราสาท อ.เมือง จ. สุรินทร์ 32000

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ. สุรินทร์ 32000

อุบลราชธานี • สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค อ.รินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

อุดรธานี • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานี 17 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ยโสธร • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธร ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

ห้องสมุดภาคตะวันออก

ฉะเชิงเทรา • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ถ.นิยงไทย อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

จันทบุรี • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี ถ. ท่าหลวง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

 • ห้องสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก ถ.เทศบาล3 อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

ชลบุรี • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเอเซีย 89 หมู่ 12 ไฮเวร์ 331 ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข,อ.เมือง, ชลบุรี 20131

 • ห้องสมุดแห่งชาติชลบุรี สาขาวชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000ปราจีนบุรี • วัดบางกระเบา ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000

ระยอง • วัดหนองสนม ต.เนินพระ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต. เนินพระ อ. เมือง จ.ระยอง 21000

สระแก้ว • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระแก้ว ถ. สุวรรณศร อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

 • วัดสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว 18000

ตราด • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราด ถ.สันติสุข ต.บางพระ อ.เมืองตราด 23000

 • วัดโยธานิมิตร ถ.เทศบาล4 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

ห้องสมุดภาคกลาง

อ่างทอง • สำนักหอสมุดกลางอ่างทอง ถ.เทศบาล1 อ.เมือง อ่างทอง 14000

 • วัดอ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000

พระนครศรีอยุธยา • วัดสุวรรณดาราราม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

กรุงเทพมหานคร • ห้องสมุดบางเขน ถ.พหลโยธิน บางเขน กทม 10900

 • บ้านหนังสือสวนสวย สุสานสมาคมแต้จิ๋ว ถ. เหนือ-ใต้ เขตสาทรกทม. 10120

 • สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ป.ณ 1084 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว 10903

 • สำนักหอสมุดกลาง ศูณย์วิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ถ.พหลโยธิน ปทุมวัน กทม. 10330

 • ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ป.ณ 1084 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว กทม. 10903

 • ห้องสมุดอินเดียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ถ.ท่าพระจันทร์ กทม. 10200

 • ห้องสมุดฯ จตุจักร ชั้น 7 สำนักงานเขตจตุจักร ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กทม. 10900

 • ห้องสมุดประชาชนคลองสาน 411 ถ.ประชาธิปก คลองสาน กทม. 10600

 • ห้องสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ 280/8 ม.2 ถ.หลวงพรตพิทยพยัต ลาดกระบัง กทม. 10520

 • ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี ภายในบริเวณสวนลุมพินี ถ. ราชวิถี ลุมพินี ปทุมวัน กทม 10330

 • Lung Pho Tien Foundation 52 Moo. 5 T. Thaweewatthana, Thaweewatthana, Bangkok 10170

 • ห้องสมุดประชาชนภาษีเจริญ ถ. เพชรเกษม 52 แขวงบางหว้าเขตภาษีเจริญ กทม. 10160

 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า ถ.ฉลองกรุง ลาดกระบัง กทม. 10520

 • ห้องสมุดประชาชน มูลนิธิสานแสงอรุณ 29/15 ถ.รามคำแหง21 วังทองหลาง กทม. 10310

 • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม 10240

 • มูลนิธิสานแสงอรุณ 64 ซ.สาธร10 สาธรเหนือ บางรัก กทม. 10500

 • วัดสนามใน ต.วัดชะลอ อ.บางกรวย นนทบุรี 11130

 • มูลนิธิเสฐียรโกเศศนาคะประทีป 666 ถ.เจริญนคร บางลำภูล่าง คลองสาน กทม. 10600

 • เสถียรธรรมสถาน 24/5 ซ.วัชรพล ถ.รามอินทรา55 กทม. 10230

 • หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร 31 หน้าพระลาน พระบรมมหาราชวัง พระนคร 10200

 • ห้องสมุดประชาชนซอยพระนาง ถ.ราชวิถี พญาไท กทม. 10400

 • ห้องสมุดประชาชนเขตตลิ่งชัน วัดรัชฏาธิษฐาน ซ.จรัลสนิทวง35 คลองชักพระ ตลิ่งชัน กทม. 10170

 • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ.พระจันทร์ กทม. 10200

 • ห้องสมุดประชาชนท่าวาสุกรี ถ.สามเสน กทม.10300

 • ห้องสมุดประชาชนวัดลาดปลาเค้า ถ. วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

 • มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก 616 อุทยานเบญจสิริ ซ.สุขุมวิท24 คลองเตย กทม. 10110

ชัยนาท • ห้องสมุดประชาชนชัยนาท ถ.พหลโยธิน อ.เมือง ชัยนาท 17000

กาญจนบุรี • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

 • ห้องสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

 • โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก 16/1 ม.2 ถ.ลาดหญ้า-ศรีสวัสดิ์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

ลพบุรี • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี ถราชดำเนิน-พหลโยธิน อ.เมือง ลพบุรี

นครนายก • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายก ถ.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครนายก 26000

นครปฐม • มูลนิธิเด็ก 95/24 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
 • วิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขาบาพีศึกษาพุทธโฆส ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73170

 • ห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยมหิดล พุทธมลฑล 4 ศาลายานครปฐม 73170

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐม 3 ถ.หน้าพระ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

 • หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

นนทบุรี • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี ซ.เทศบาล ถ.ประชารัฐ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 ม.9 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด ต.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ปทุมธานี • ห้องสมุดมรดกใหม่ 25/5 หมู่5 ต.คลองหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 1212012120

 • มหาวิทยาลัยชินวัตรา 99 หมู่10 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160

 • ห้องสมุดธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี 12121
 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานี 40/4 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองสอง จ.ปทุมธานี 12120

เพชรบุรี • Art & Science Dept Art & Science Department, 143 Moo 5, T. Sampraya, Cha-am, Phetchaburi 76120

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพชรบุรี 38 ม.8 ต.นาวง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรี ซ.วัดแรก ถ.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ประจวบคีรีขันธ์ • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000

สุพรรณบุรี • ห้องสมุดแห่งชาติสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ถ.สุพรรณ-ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ห้องสมุดภาคใต้

ชุมพร

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพร ถ.พิศิษฐ์พยาบาล อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
หาดใหญ่

 • หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
กระบี่

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่ ถ. อุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่81000
นครศรีธรรมราช

 • ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทรบุรี อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160

 • ห้องสมุดแห่งชาติสาขาถนนราชดำเนิน ต. ศาลามีชัย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ถ.นคร-นบพิธรรม ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80280
นราธิวาส

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
ปัตตานี

 • หอสมุด John F Kennedy มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขาปัตตานี) จ.ปัตตานี 94000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
พังงา

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงา ถ. เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง พังงา 82000
พัทลุง

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
ภูเก็ต

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ต ถ.ภูเก็ต .เมือง จ.ภูเก็ต 83000

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

 • หอสมุดแห่งชาติวัดเจริญสมณกิจ วัดหลังศาล ต.เขาโต๊ะแซะ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ระนอง


 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง 5/5 ถ.เพิ่มผล อ.เมือง จ.ระนอง 85000
สตูล

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล ถ. บุรีวานิช อ.เมือง จ.สตูล 91000
สงขลา

 • หอสมุดกาญจนาภิเษกบ้านศรัทธา ถ.น้ำกระจาย ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

 • วัดเขากลอย หมู่ 8 ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

 • วิทยาลัยมหาปํญญา 635/1 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

 • หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 • ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 • หอสมุดแห่งชาติวัดดอนรัก ถ.สายบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
สุราษฏร์ธานี

 • สวนโมกข์ 68/1 หมู่ 6 ต สะเอ็ด อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี 84110

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ. ตลาดใหม่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ถ.บ้านดอน-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี84100

 • Youth Club 57/7 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี 84000
ตรัง

 • Khanom Jen Resturant 442 ถ.ห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง 92000

 • หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ(ตรัง) ถ.บ้านหนองยวน(หลังสถานีรถไฟ) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ถ.กันตัง อ.เมือง ตรัง 92000
ยะลา

 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา 123 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา95000

 

มูลนิธิอันวีกษณา (ประเทศไทย)
ตู้ ป.ณ. 5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
โทรศัพท์ 081 328 7132, 081 822 2110, 081 896 9635
โทรสาร 074 257 374, 074 257 362
อีเมล questfoundation@gmail.com

 สารบัญ จุดมุ่งหมาย ปลีกวิเวก กิจกรรม ร้านหนังสือ ผู้เข้าเยี่ยมชม บันทึกรายงาน กฤษณมูรติ เครือข่ายงาน K คำคม เว๊บอื่น ๆ ท่านช่วยเราได้ ติดต่อเรา

ติดตามเราที่: